• blogi
 • Koolitused

  Millal valida meie koolitus?

   

   

  Milliseid koolitusi me pakume?

  Meeskonna tõhus koostöö

  Meeskonnakoolitusel kombineerime erinevaid meetodeid vahekorras 70% praktikat ja 30% teooriat, kasutame lühiloengut, aktiivülesandeid, arutelusid ja videotagasisidet.
  Koolitus on kogemuslik ja aktiivne. Teemasse sisseviimise järel peame arutelusid nii väikestes kui suures grupis ja pakume meeskonnale lahendada ülesandeid, et oma koostööoskusi katsetada ja arendada. Anname meeskonnale tagasisidet nii kohapeal kui hilisemal kohtumisel.
  Toetume Team Management Systems (tmsdi.com) käsitusele.

  Teemaplokid
  I MEESKONNA SUUNAD
  - Meeskonna situatsiooni ja ühiste printsiipide kaardistamine (eesmärgid, väärtused, kultuur).

  II HEA ENERGIAGA TULEMUSLIK MEESKOND
  - Margerison/McCanni efektiivse meeskonna mudel TMS. Kuidas see sobitub praktilise meeskonnatööga.
  - Efektiivse meeskonna rollijaotus.
  - Isiksuslikud erinevused ja töö tegemise individuaalsed eelistused.
  - Erinevuste mõistmine, nende nägemine oma kolleegide juures ja nendega arvestamine.
  - Meeskonna rolliprofiili analüüs.

  ISIKSUSE JA MEESKONNA PROFIIL
  Paremaks enesetundmiseks ja üksteise eripäradest teadlikumaks saamiseks koostame meeskonna rollianalüüsi, mille tulemusena saab iga osaleja koolitusel oma isikliku rolliprofiili kirjelduse ja kogu meeskonnale koostame rolliratta (http://bristol.ee/rolliprofiilid/). Test sooritatakse elektroonselt enne koolitust. Osalejate rollieelistuste profiili kasuteguriks on isiksuste analüüs läbi numbriliselt võrreldavate testitulemuste. Meeskond saab tõhusa töövahendi eneseanalüüsiks.

  III KOOSTÖÖ ARENDAMINE
  - Koostööülesanded: püstitame meeskonna ette probleeme erinevate aktiivülesannete näol, mis toimuvad olenevalt ilmaoludest looduses või ruumis.
  - Ülesannete lahendamiseks on meeskonnal vaja teha koostööd, üksteist toetada ja usaldada. Ülesanded sobivad kõigile ja pakuvad tegutsemis- ja nuputamisrõõmu.

  IV MEESKONNA RESSURSSID
  - Meeskonna eneseanalüüs koos koolitaja tähelepanekutega, aluseks võtame koostööülesannete lahendamise ja võrdluse igapäevase tööeluga.
  - Väärtustav tagasiside üksteisele.
  - Arutelu , kuidas igaüks saab panustada meeskonnatöö parandamisse.
  - Edasiste sammude kokkuleppimine.

  KOOLITUSE VÕTMETULEMUSED
  - Meeskonna koostöövaim ja usaldus on kasvanud
  - Koostööoskused on täienenud
  - Üksteise sügavam tundmine toetab koostööd
  - Meeskond on saanud uut energiat ning ideid edasiliikumiseks

  Kuidas tulla toime tööstressiga ja ennetada läbipõlemist

  Koolitusel uurime allolevaid teemasid:
  - Kuhu kaob tööenergia ja kuidas end läbipõlemise eest hoida.
  - Kuidas erinevate inimtüüpidega tulemuslikult suhelda. Susan Dellingeri tüpoloogia.
  - Elu on pidevas muutumises. Muudatuste läbimise psühholoogilised tasandid läbi
  C. Jansseni „muudatuse maja“.
  - Motivatsiooni hoidmine. Positiivne psühholoogia. Igaühe võimalused oma elu kujundamiseks.
  - Praktilisi võtteid stressi maandamiseks. Kuidas end kiiresti taastada. Katsetame ja harjutame koos „5 minuti“ võtteid.
  - Mindfulness ja visualiseerimine. Katsetame mitut tehnikaid, mida on lihtne igapäevaelus kasutada.
  - Kokkuvõte päevast: mida õppisime, mida saan ise teha, mida saame koos teha. Väikese rühma arutelu, suures ringis esitlemine.

  MEETODID
  Koolitus on valdavalt kogemuslik, kasutame interaktiivset loengut ja aktiivõppe meetodeid. Teeme harjutusi, mis võimaldavad tegelda iseendaga ja taastada ning luua uut tasakaalu ja rõõmsat meelt.

  KOOLITUSE VÕTMETULEMUSED:
  Osalejad:
  •Oskavad tööstressi teadvustada ja ennetada
  •Oskavad stressi ja läbipõlemise sümptomeid ära tunda
  •On täiendanud eneseregulatsioonioskusi
  •On õppinud praktilisi võtteid stressi juhtimiseks
  •On saanud positiivse motivatsioonisüsti.

  Alustava juhi roll ja juhtimispädevused

  Peatselt tulemas

  Coachiv juhtimine – kuidas olla innustav ja kaasav liider

  ÕPIVÄLJUNDID:

  Koolitusel osalenud juht:
  - Mõistab mis on coaching ja miks seda on vaja,
  - Valdab GROW mudelit ja on tuttav teiste mudelitega,
  - Oskab juhi praktikas kasutada coachingu oskusi
  - Oskab läbi viia coachivaid vestlusi oma meeskonna liikmetega,
  - Oskab meeskonnatöös kasutada coachivat juhtimist,
  - Mõistab, mis on coachiv juhtimine ja omab tööriistu selle praktiseerimiseks.

  KOOLITUSE MAHT: 20 akadeemilist tundi

  KOOLITUSE SISU:

  I Moodul (4 akadeemilist tundi)
  Sissejuhatus coachingusse: definitsioon, eesmärgid, funktsioonid, coachingu eetika. Coachi kompetentsid. Coachingu tüübid. Coachingu sessiooni struktuur. GROW mudeli praktiseerimine.

  II Moodul (4 akadeemilist tundi)
  Coachiv juhtimine (arengu-, tulemus-, jm vestlused). Muudatuste juhtimine. Eesmärgistamine. Coachiva vestluse praktiseerimine GROW mudeliga.

  III Moodul (4 akadeemilist tundi)
  Organisatsiooni süsteemne käsitlus. Organisatsiooni tervis. Süsteemse coachingu printsiibid ja meetodid. Kaardistamine süsteemsel viisil. Süsteemsed küsimused.

  IV Moodul (4 akadeemilist tundi)
  Grupiprotsessid ja –dünaamika. Tehnikad grupi käivitamiseks. Probleemi kaardistamise tehnikad grupis. Grupirefleksiooni tehnikad.

  V Moodul (4 akadeemilist tundi)
  Coachiva juhtimisstiili kasutamine koosolekutel. Enesecoachimise meetodid.
  Eneserefleksioon ja oma arengueesmärgi analüüs. Järgmiste sammude kavandamine.

  Muutustega kohanemine ja uue töömotivatsiooni leidmine

  Koolitus toimub koostööõhkkonnas, kasutame valdavalt lühiloenguid, arutelusid ja aktiivõppe meetodeid.

  TEEMAD
  - Mis paneb meid muutuma. Muudatuste juhtimise põhiprintsiibid ja muutuste valem.
  - Muudatuse läbimise etapid.
  - Muutuse neli ruumi (lähenemine, mis kirjeldab muutust kui liikumist läbi psühholoogiliste tasandite ehk “ruumide”.
  - Vastupanu muudatustele ja sellega tegelemine. Muudatuseks valmisoleku kujundamine.
  - Igaühe võimalused oma elu kujundamiseks. Õpitud abitus või õpitud optimism.
  - Motivatsiooni tsükkel ja etapid.
  - Identiteedi loomine läbi lugude, keele ja hoiakute.
  - Töömotivatsiooni parandamise viisid.
  - Eesmärgistamise seosed tulemuslikkusega.

  Konfliktid tööl – ennetamine, lahendamine ja vahendamine

  Peatselt tulemas

  Tulemuslikud töövestlused ja coachinguoskused

  Peatselt tulemas

  Terviklik mina – kuidas elada tasakaalus

  Peatselt tulemas

  Suhtlusoskused ja emotsionaalne tarkus

  Peatselt tulemas

  Enese juhtimine ajas – energia ja ajakasutus

  Peatselt tulemas

  Varem ilmunud