• allikad
 • Koolitused

   Millal valida meie koolitus?

   

   

   

   

   

   

   

   

  Õppekorralduse alused

  Kvaliteedi alused:

  Milliseid koolitusi me pakume?

  Meeskonna tõhus koostöö

  Meeskonnakoolitusel kombineerime erinevaid meetodeid vahekorras 70% praktikat ja 30% teooriat, kasutame lühiloengut, aktiivülesandeid, arutelusid ja videotagasisidet.
  Koolitus on kogemuslik ja aktiivne. Teemasse sisseviimise järel peame arutelusid nii väikestes kui suures grupis ja pakume meeskonnale lahendada ülesandeid, et oma koostööoskusi katsetada ja arendada. Anname meeskonnale tagasisidet nii kohapeal kui hilisemal kohtumisel.
  Toetume Team Management Systems (tmsdi.com) käsitusele.

  Teemaplokid
  I MEESKONNA SUUNAD
  - Meeskonna situatsiooni ja ühiste printsiipide kaardistamine (eesmärgid, väärtused, kultuur).

  II HEA ENERGIAGA TULEMUSLIK MEESKOND
  - Margerison/McCanni efektiivse meeskonna mudel TMS. Kuidas see sobitub praktilise meeskonnatööga.
  - Efektiivse meeskonna rollijaotus.
  - Isiksuslikud erinevused ja töö tegemise individuaalsed eelistused.
  - Erinevuste mõistmine, nende nägemine oma kolleegide juures ja nendega arvestamine.
  - Meeskonna rolliprofiili analüüs.

  ISIKSUSE JA MEESKONNA PROFIIL
  Paremaks enesetundmiseks ja üksteise eripäradest teadlikumaks saamiseks koostame meeskonna rollianalüüsi, mille tulemusena saab iga osaleja koolitusel oma isikliku rolliprofiili kirjelduse ja kogu meeskonnale koostame rolliratta (http://bristol.ee/rolliprofiilid/). Test sooritatakse elektroonselt enne koolitust. Osalejate rollieelistuste profiili kasuteguriks on isiksuste analüüs läbi numbriliselt võrreldavate testitulemuste. Meeskond saab tõhusa töövahendi eneseanalüüsiks.

  III KOOSTÖÖ ARENDAMINE
  - Koostööülesanded: püstitame meeskonna ette probleeme erinevate aktiivülesannete näol, mis toimuvad olenevalt ilmaoludest looduses või ruumis.
  - Ülesannete lahendamiseks on meeskonnal vaja teha koostööd, üksteist toetada ja usaldada. Ülesanded sobivad kõigile ja pakuvad tegutsemis- ja nuputamisrõõmu.

  IV MEESKONNA RESSURSSID
  - Meeskonna eneseanalüüs koos koolitaja tähelepanekutega, aluseks võtame koostööülesannete lahendamise ja võrdluse igapäevase tööeluga.
  - Väärtustav tagasiside üksteisele.
  - Arutelu , kuidas igaüks saab panustada meeskonnatöö parandamisse.
  - Edasiste sammude kokkuleppimine.

  KOOLITUSE VÕTMETULEMUSED
  - Meeskonna koostöövaim ja usaldus on kasvanud
  - Koostööoskused on täienenud
  - Üksteise sügavam tundmine toetab koostööd
  - Meeskond on saanud uut energiat ning ideid edasiliikumiseks

  Kuidas tulla toime tööstressiga ja ennetada läbipõlemist

  Koolitusel uurime allolevaid teemasid:
  - Kuhu kaob tööenergia ja kuidas end läbipõlemise eest hoida.
  - Kuidas erinevate inimtüüpidega tulemuslikult suhelda. Susan Dellingeri tüpoloogia.
  - Elu on pidevas muutumises. Muudatuste läbimise psühholoogilised tasandid läbi
  C. Jansseni „muudatuse maja“.
  - Motivatsiooni hoidmine. Positiivne psühholoogia. Igaühe võimalused oma elu kujundamiseks.
  - Praktilisi võtteid stressi maandamiseks. Kuidas end kiiresti taastada. Katsetame ja harjutame koos „5 minuti“ võtteid.
  - Mindfulness ja visualiseerimine. Katsetame mitut tehnikaid, mida on lihtne igapäevaelus kasutada.
  - Kokkuvõte päevast: mida õppisime, mida saan ise teha, mida saame koos teha. Väikese rühma arutelu, suures ringis esitlemine.

  MEETODID
  Koolitus on valdavalt kogemuslik, kasutame interaktiivset loengut ja aktiivõppe meetodeid. Teeme harjutusi, mis võimaldavad tegelda iseendaga ja taastada ning luua uut tasakaalu ja rõõmsat meelt.

  KOOLITUSE VÕTMETULEMUSED:
  Osalejad:
  •Oskavad tööstressi teadvustada ja ennetada
  •Oskavad stressi ja läbipõlemise sümptomeid ära tunda
  •On täiendanud eneseregulatsioonioskusi
  •On õppinud praktilisi võtteid stressi juhtimiseks
  •On saanud positiivse motivatsioonisüsti.

  Juhtide coaching - kuidas saab juhist vihmategija?

  VIHMATEGIJA KASVURUUM - COACHINGU ÕPITOAD JUHTIDELE
  Õpitoad on mõeldud kõigile, kellel on juhtimisvastutus mistahes ametikohal.
  Programmis on 6 õpituba kestvusega 4 akadeemilist tundi, kokku 24 ak. tundi. Õpitoad toimuvad eesti ja inglise keeles.
  Lisaks on igal osalejal võimalus kohtuda kahel korral tema arengut toetava coachiga. Õpitubade vahel saavad osalejad praktiseerida harjutusi, mis on reaalselt juhina igapäevases elus rakendatavad.

  Teemad, mida õpitubades käsitletakse on järgmised:
  • Kuidas saab juhist vihmategija ehk juhina enda ja oma väärtuste tundmaõppimine.
  • Kelle käes on võim ehk vaatame meeskonda helikopteri vaatega.
  • Mis süsteemid toimivad meeskonnas ja organisatsioonis ning kuidas neid kasutada muudatuste juhtimiseks.
  • Kuidas strateegiliselt juhtida.
  • Kuidas ennast juhina kehtestada ja lahendada edukalt konfliktseid situatsioone.
  • Mis teeb juhist eduka juhi ehk kuidas saavutada tulemusi läbi tõhusa suhtlemise.

  Vaata: bristol.ee/rainmakers

  Lahenduskesksed ja süsteemsed coachiva juhtimise meetodid

  ÕPIVÄLJUNDID:

  Koolitusel osalenud juht:
  - Mõistab mis on coaching ja miks seda on vaja,
  - Valdab lahenduskeskse ja süsteemse coachingu tehnikaid,
  - Oskab juhi praktikas kasutada coachingu oskusi,
  - Oskab läbi viia coachivaid vestlusi oma meeskonna liikmetega,
  - Oskab meeskonnatöös kasutada coachivat juhtimist,
  - Mõistab, mis on coachiv juhtimine ja omab tööriistu selle praktiseerimiseks.

  KOOLITUSE MAHT: 20 akadeemilist tundi

  KOOLITUSE SISU:

  I Moodul (4 akadeemilist tundi)
  Sissejuhatus coachingusse: definitsioon, eesmärgid, funktsioonid, coachingu eetika. Coachi kompetentsid. Coachingu tüübid. Coachingu sessiooni struktuur. Coachingu vestluse praktiseerimine.

  II Moodul (4 akadeemilist tundi)
  Coachiv juhtimine (arengu-, tulemus-, jm vestlused). Muudatuste juhtimine. Eesmärgistamine. Coachiva vestluse praktiseerimine lahenduskeskse mudeliga.

  III Moodul (4 akadeemilist tundi)
  Organisatsiooni süsteemne käsitlus. Organisatsiooni tervis. Süsteemse coachingu printsiibid ja meetodid. Kaardistamine süsteemsel viisil. Süsteemsed küsimused.

  IV Moodul (4 akadeemilist tundi)
  Grupiprotsessid ja –dünaamika. Tehnikad grupi käivitamiseks. Probleemi kaardistamise tehnikad grupis. Grupirefleksiooni tehnikad.

  V Moodul (4 akadeemilist tundi)
  Coachiva juhtimisstiili kasutamine koosolekutel. Enesecoachimise meetodid.
  Eneserefleksioon ja oma arengueesmärgi analüüs. Järgmiste sammude kavandamine.

  Muutustega kohanemine ja uue töömotivatsiooni leidmine

  Koolitus toimub koostööõhkkonnas, kasutame valdavalt lühiloenguid, arutelusid ja aktiivõppe meetodeid.

  TEEMAD
  - Mis paneb meid muutuma. Muudatuste juhtimise põhiprintsiibid ja muutuste valem.
  - Muudatuse läbimise etapid.
  - Muutuse neli ruumi (lähenemine, mis kirjeldab muutust kui liikumist läbi psühholoogiliste tasandite ehk “ruumide”.
  - Vastupanu muudatustele ja sellega tegelemine. Muudatuseks valmisoleku kujundamine.
  - Igaühe võimalused oma elu kujundamiseks. Õpitud abitus või õpitud optimism.
  - Motivatsiooni tsükkel ja etapid.
  - Identiteedi loomine läbi lugude, keele ja hoiakute.
  - Töömotivatsiooni parandamise viisid.
  - Eesmärgistamise seosed tulemuslikkusega.

  Konfliktsed olukorrad tööl – tõhus ennetamine, lahendamine ja vahendamine

  KOOLITUSE TEEMAD

  - Konflikti olemus. Konflikti juhtimise strateegiad. Thomas-Kilmanni profiil. Konfliktsed olukorrad kolleegidega. Lahenduse otsimine varases staadiumis ning konflikti eskaleerumist takistavad käitumisviisid.
  Interaktiivne loeng, küsimustiku tulemuste analüüs, arutelu, ülesanne.

  - Tugevate emotsioonidega laetud olukorra juhtimine. Inimese psüühika toimimine konflikti olukorras. Kuidas kujunevad krooniliselt konfliktsed inimesed.
  Interaktiivne loeng ja harjutamine.

  - Keerulise kliendiga suhtlus. Kriitikaga toimetulek. Läbirääkimised konfliktisituatsioonis.
  Interaktiivne loeng, juhtumite arutelu, rollivahetusega harjutus.

  - Personaalse ruumi säilitamise viisid. Verbaalse ja kehakeele kasutamine konfliktses situatsioonis. Enda kaitsmine vaimse rünnaku eest. Isikliku mõjuvõimu kasutamine keerulistes olukordades. Pingete maandamine peale konflikti.
  Interaktiivne loeng, arutelu ja harjutamine.

  MEETODID
  Koolitusel on 40% teooriat ja 60% praktikat, kasutame interaktiivset loengut ja aktiivõppe meetodeid.

  Meeskonna kultuur ja head tavad

  Koolitus toetub D. Logani Tribal Culture lähenemisele.

  TEEMAD:
  - Meeskonna väärtused.
  - Hõim ja hõimukultuuri tasandid.
  - Hõimukultuuri tasandi analüüs meeskonnas. Küsimustik.
  - Heade tavade koosloomine.

  Terviklik mina – kuidas elada tasakaalus

  KOOLITUSE TULEMUSENA OSALEJAD
  • On täiendanud oma eneseregulatsiooni oskusi
  • On õppinud praktilisi võtteid ja tehnikaid tasakaalu saavutamiseks
  • On saanud positiivse motivatsioonisüsti.

  KOOLITUSE TEEMAD

   Igaühe võimalused oma elu kujundamiseks. Õpitud abitus või õpitud optimism.
   Ressursside teadvustamine. Positiivne psühholoogia. Tunnetatud kontrollkese.
   Prioriteetide teadvustamine ja eesmärkide seadmine.
   Mindfulness ja meditatsioon. Katsetame mitut mindfulnessi tehnikat, mida on lihtne igapäevaelus kasutada.
   Mõned nipid tasakaalu loomiseks ja uue energia laadimiseks.


  MEETODID
  Kasutame lühiloengut ja aktiivõppe meetodeid. Teeme harjutusi, mis võimaldavad tegelda iseendaga ja luua uut tasakaalu ning rõõmsat meelt.

  Suhtlusoskused ja emotsionaalne tarkus

  EESMÄRK: Koolitusel osaleja saab teadmised emotsionaalsest intelligentsusest ja peamistest suhtlemisoskustest; Tunnetab senisest paremini oma võimalusi suhtlejana ja oskab neid paremini rakendada

  TEEMAD:
  • Emotsionaalse intelligentsuse olemus ja komponendid.
  • Emotsionaalse kirjaoskamatuse ohud.
  • Kuidas saada oma emotsioonide “peremeheks”?
  • Emotsioonide koolitamine
  • Enesest teadlikuks saamise ja olemise tähtsus.
  • Isikutaju ja suhtlemine.
  • Taju tüübid – visuaalne, auditiivne, kinesteetiline.
  • Sõnaline ja mittesõnaline suhtlus.
  • Aktiivne kuulamine.
  • Konstruktiivse tagasiside andmine.

  Raskete kõneluste pidamine

  TEEMAD:
  • Mis teeb kõnelemise raskeks?
  • Faktide, situatsiooni avamine
  • Veenev argumenteerimine
  • Tunnete aktsepteerimine ja juhtimine
  • Eneseväärtuse ja eneseusu kindlustamine
  • Vestluse muutmine arendavaks
  • Eneseväljendamise, süvenenud kuulamise ja vestluse juhtimise oskused
  • Kõneluste juhtimine probleemilahenduseni
  • Kõrvalekalded, riskid ohud. Võimalused nende vältimiseks
  • Raskete kõneluste juhtimiseks vajalikud meetodid

  SÜSTEEMNE COACHING JA KONSTELLATSIOONID Baaskoolitus I: Välja kaardistamine

  9-10.veebruar 2023 Coaching Constellations koostööpartnerina
  Süsteemse coachingu ja konstellatsioonide baaskoolitus I, “Välja kaardistamine”, on arendatud John Whittingtoni poolt, kes on süsteemne coach ja raamatu “Systemic Coaching and Constellations” autor. Koolitus tutvustab süsteemse coachingu ja konstellatsioonide metoodikat, mida on võimalik kasutada individuaalses, grupi- ja meeskonna coachingus. Koolitus sobib professionaalidele, kes soovivad saada paremat arusaama organisatsioone ja suhete süsteeme korrastavatest printsiipidest.

  Koolitusele on oodatud coachid, superviisorid ning kõik inimestega töötavad juhid ning spetsialistid, kes tahavad sügavamalt uurida ning suunata organisatsioonides toimuvaid protsesse. Koolitus toimub eesti keeles, LaSpas Laulasmaal.

  Varem ilmunud
  Eckhart Tolle
  How do we function in an excessive stress situation?
  Süsteemne 7 silma mudel superviisoritele & coachidele
  PSÜHHOGEOMEETRIA
  Kuidas suurte muutuste turbulentsis ellu jääda
  Kuidas juhina ennast ja oma meeskonda jõustada suurte muutuste turbulentsis
  Narratiivide võim
  KUIDAS TOIME TULLA TUGEVATE TUNNETEGA
  KUIDAS MUUTA OMA ELU SOOVITUD SUUNAS
  Bristol & Partnerid – kõrge krediidireitinguga ettevõte
  Kaasaegne teadus õnnelikolemisest
  Vastutustundlikkuse äratamine
  Kuidas süsteemid töötavad ehk kuidas hundid muudavad jõgesid
  Töötad multikultuurses meeskonnas? Mida peaksid silmas pidama?
  Milliseid vigu teeme multikultuurses meeskonnas
  Eesti professionaalsel supervisioonil on 20. sünnipäev
  Muretsemine on nagu kiiktool. See annab sulle tegevust, kuid ei vii kuhugi.
  When the student is ready, the teacher appears. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.
  Majandustegevusteade
  Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.
  ROLLIPROFIILID
  Kliendilugu – Sigridi kogemus
  Juhtum – Meeskonna arendusprogramm
  Kuus levinud müüti inimese tugevatest külgedest
  Tugevused ja arenguvajadused – kas kasutan tõhusalt?
  6 soovitust millele mõelda esimest korda coachingusse tulles
  Raamatusoovitus: MEESKOND JA MINA
  MEESKONNA EDUTEGURID
  Emotsionaalne intelligentsus ja õnne valem